Kotva

Provoz školy od 12. 4. 2021

...
Více informací

Prezenční výuka

...
Více informací

Rotační výuka

...
Více informací

Povinná distanční výuka

...
Více informací

Vstup do školy

...
Více informací

Vstup třetích osob do školy

...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Školní řád

Zobrazeno: 5091x

Školní řád Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
 
(dále jen škola) je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy.
Se školním řádem jsou při nástupu do školy prokazatelným způsobem seznámeni všichni žáci. Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vyhlášky č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění.
 
Plné znění školního řádu najdete ke stažení v PDF: ZDE
 
Dodatek ke školnímu řádu - díky změnám právních předpisů zákona 101/2017sb. se mění formulace o výchovných opatřeních:
 
"V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl."
 

 

DISTANČNÍ ZPŮSOB VÝUKY

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

 

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně 1 třídy, poskytuje škola po tuto dobu dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

(2) Vzdělávání distančním způsobem podle odstavce 1 škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 

(4) Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí výuku:

Off-line, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů, osobním vyzvedáváním, telefonicky.

Individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků.

Komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci.

Zveřejněním zadávaných úkolů na webu školy.

Pravidelnou a průběžnou komunikací se žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám. Zejména telefonicky a prostřednictvím sociálních sítí.

 

(5) Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák dostane vždy zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak i slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků je

provedeno hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva. Výsledky práce jsou dokládány i písemnými pracemi žáka a ukládány ve formě osobního portfolia nejčastěji v listinné podobě.

Zákonní zástupci jsou pravidelně a průběžně informováni prostřednictvím telefonického, písemného a osobního kontaktu.

Obecné informace o distančním vzdělávání zveřejní škola na svých webových stránkách.

 

Školní řád je zveřejněn na veřejně přístupných místech a webových stránkách školy.

 

 

V Ústí nad Labem dne 1. 10. 2020                                                Mgr. Pavel Caitaml

                                                                                                            ředitel školy