Kotva

Zahájení školního roku 2021/2022

...
Více informací

Informace pro zákonné zástupce a žáky k 1.9. 2021

...
Více informací

Vstup rodičů do školy

...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Školní řád

Zobrazeno: 5441x

Školní řád Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
 
(dále jen škola) je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy.
Se školním řádem jsou při nástupu do školy prokazatelným způsobem seznámeni všichni žáci. Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vyhlášky č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění.
 
Plné znění školního řádu najdete ke stažení v PDF: ZDE
 
Dodatek ke školnímu řádu - díky změnám právních předpisů zákona 101/2017sb. se mění formulace o výchovných opatřeních:
 
"V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl."
 

 

DISTANČNÍ ZPŮSOB VÝUKY

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

 

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně 1 třídy, poskytuje škola po tuto dobu dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

 

(2) Vzdělávání distančním způsobem podle odstavce 1 škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 

(4) Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí výuku:

Off-line, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů, osobním vyzvedáváním, telefonicky.

Individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků.

Komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci.

Zveřejněním zadávaných úkolů na webu školy.

Pravidelnou a průběžnou komunikací se žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám. Zejména telefonicky a prostřednictvím sociálních sítí.

 

(5) Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák dostane vždy zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak i slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků je

provedeno hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva. Výsledky práce jsou dokládány i písemnými pracemi žáka a ukládány ve formě osobního portfolia nejčastěji v listinné podobě.

Zákonní zástupci jsou pravidelně a průběžně informováni prostřednictvím telefonického, písemného a osobního kontaktu.

Obecné informace o distančním vzdělávání zveřejní škola na svých webových stránkách.

 

Školní řád je zveřejněn na veřejně přístupných místech a webových stránkách školy.

 

 

V Ústí nad Labem dne 1. 10. 2020                                                Mgr. Pavel Caitaml

                                                                                                            ředitel školy