Kotva

Zahájení školního roku 2021/2022

...
Více informací

Informace pro zákonné zástupce a žáky k 1.9. 2021

...
Více informací

Vstup rodičů do školy

...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Charakteristika školy


Úplnost a velikost školy

Základní škola sídlící v Trmicích v ulici Fűgnerova 348/22 má více než padesátiletou tradici. Byla otevřena v roce 1951. Od roku 2012 je součástí Střední školy obchodu, řemesel a služeb. Tato škola je rozdělena na tři vzdělávací střediska: Trmice, Keplerova a Základní škola. Škole byl udělen certifikát „Páteřní škola Ústeckého kraje“.

Jde o školu plně organizovanou s kapacitou 300 žáků. Jsou zde třídy základní školy a třídy zřízené podle §16 odst.9 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. V budově sídlí také Praktická škola dvouletá. Součástí školy je školní družina s kapacitou 32 žáků. Žáci mohou využívat školní jídelnu, která je umístěna v budově střední školy cca 10 min chůze od budovy základní školy. Od školního roku 2007/2008 pravidelně žádáme o povolení zřídit přípravnou třídu, kterou otevíráme vždy, když naplníme kapacitu.

 

Umístění školy

Škola se nachází ve městě Trmice, v bezprostřední blízkosti krajského města Ústí nad Labem. Spojení z Ústí nad Labem je zajištěno městskou hromadnou dopravou. Lze využívat i autobusové linky integrované dopravy Ústeckého kraje.

 

Vybavení školy

Budova školy byla postavena v roce 1906. Prošla tedy už četnými rekonstrukcemi a úpravami. Součástí školy jsou kmenové třídy a odborné učebny (pro cizí jazyk, 3 učebny výpočetní techniky,    2 cvičné kuchyňky, šicí dílna, 2 dílny pro práci se dřevem a kovem, žákovská knihovna, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s vypalovací pecí, tělocvična, posilovna, zrcadlový sál, místnost pro stolní tenis).  

Ve vybraných třídách a učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule nebo velké nástěnné televize. V každé kmenové třídě mají učitelé k dispozici notebook nebo počítač s připojením            na internet.

Ke společenským akcím škola využívá prostornou aulu, která slouží jako učebna hudební výchovy, ale také jako sál pro vystoupení žáků nebo k výuce jiných předmětů, protože je zde k dispozici interaktivní tabule.

V areálu školy se nachází hřiště a malá školní zahrada se skleníkem a dřevěným altánem, který lze využívat k výuce. Nedaleko školy u řeky Bíliny má škola k dispozici velkou zahradu, kde mají jednotlivé třídy své cvičné záhonky.

Základní škola může v případě zájmu využívat i odborné učebny v nedaleké budově střední školy.

Od školního roku 2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení.

 

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor tvoří třídní učitelé jednotlivých tříd, učitelé bez třídnictví a asistenti pedagogů. Provoz školní družiny zabezpečují vychovatelky. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik primární prevence, metodik environmentální výchovy, správce ICT a koordinátor ŠVP.

Aprobovanost pedagogických pracovníků se řídí Zákonem o pedagogických pracovnících v platném znění. Jejich odbornost je průběžně zvyšována absolvováním kurzů dalšího vzdělávání určených pro pedagogické pracovníky tak, aby byla zajištěna co nejlepší péče o žáky školy.

 

Charakteristika žáků

Škola je otevřena pro všechny žáky. Jsou zde třídy základní školy a také třídy zřízené podle §16 odst.9 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, není tedy školou spádovou. Žáci pocházejí z Trmic, ale máme i velký počet žáků, kteří dojíždějí z městských částí Ústí nad Labem. Zejména ze sousedních Předlic a Klíše. Převážná většina žáků pochází ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Někteří žijí ve vyloučených lokalitách. Z těchto důvodů často nejsou děti optimálně připraveny na vstup do školy. Chybí základní hygienické, sebeobslužné, sociální a pracovní návyky. Časté jsou logopedické vady.

 

Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími institucemi

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“, §167 a §168 v platném znění na škole funguje od roku 2006 školská rada. Schází se na svých jednáních nejméně dvakrát do roka. Pravidelným účastníkem zasedání je ředitel školy, který informuje školskou radu o činnosti školy,      o výsledcích vzdělávání, o personálním, ekonomickém a organizačním zajištění, záměrech školy         a jejím dalším rozvoji. Předkládá školské radě veškeré dokumenty a zprávy ke schválení                    či projednání. Od školního roku 2018/2019 školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 2 zástupci zvoleni za zákonné zástupce žáků, 2 zástupci zvoleni za pedagogické pracovníky).

 

 Spolupráce se zákonnými zástupci

Vzhledem k lokalitě, ve které se škola nachází a s přihlédnutím ke skladbě žáků, je spolupráce se zákonnými zástupci naší slabou stránkou. Škola informuje rodiče o průběhu a výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím žákovských knížek a notýsků. Dvakrát ročně jsou pravidelné třídní schůzky. Podle potřeby i mimořádné třídní schůzky. Rodiče mohou komunikovat s učiteli osobně na domluvených konzultacích, telefonicky i mailem. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli  po vzájemné dohodě s vyučujícími, mohou být přítomni na hodinách, mohou se zúčastnit sportovních a kulturních akcí pořádaných pro veřejnost.

 

Spolupráce s institucemi

Škola spolupracuje s mnoha institucemi, které odborně, kulturně i sportovně napomáhají rozvoji školy či řešení problémů.

  • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  • Magistrát města Ústí nad Labem, odbor sociálních věcí
  • Městský úřad Trmice
  • Knihovna Trmice
  • Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Labem
  • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole, Teplice
 • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole    a Praktické škole, Ústí nad Labem

 

  • Policie České republiky
  • Městská policie Trmice
  • Městská policie Ústí nad Labem
  • Krajská zdravotní, a.s., nemocnice Ústí nad Labem
  • Romano Jasnica, spolek
  • Mateřská škola Pastelka Mojžíř, Ústí nad Labem
  • ZŠ a MŠ Tisá
 • Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Pod Parkem, Ústí nad Labem

 

 • Teplárna Trmice
 • Středisko výchovné péče Ústí nad Labem
 • Muzeum města Ústí nad Labem
 • Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Ústí nad Labem
 • Fond ohrožených dětí Klokánek, Ústí nad Labem
 • společnost Women&Women - obědy do škol
 • Státní zdravotnický ústav

 

Škola s nikým nespolupracuje na mezinárodní úrovni.

 

Dlouhodobé projekty

Dlouhodobě spolupracujeme s Městským úřadem města Trmic. Pravidelně se zúčastňujeme Dne Země,  akce 72 hodin ruku na to, Ukliďme svět, ukliďme Česko. Každoročně pomáháme      s úklidem hřbitova před Velikonocemi a Památkou zesnulých.

Naši prvňáčci se každoročně účastní projektu Pasování na čtenáře v Knihovně Trmice.      Pro žáky vyšších ročníků jsou v případě zájmu připraveny programy zaměřené na čtenářskou gramotnost, seznámení s chodem a významem knihoven.

Školní družina dlouhodobě spolupracuje s MŠ Pastelka v Mojžíři v Ústí nad Labem. Divadelní kroužek jezdí do školky předvádět svá divadelní představení.

S Městskou policií Ústí nad Labem spolupracujeme průběžně celý rok. 3.- 5. ročníky navštěvují dopravní hřiště v Ústí nad Labem, kde získávají teoretické poznatky i praktické dovednosti v dopravní výchově. Naši žáci se zúčastňují Silového trojboje a Branného závodu.

Policie České republiky pořádá ve škole přednášky pro 7.- 9.ročníky o právním povědomí    a právní odpovědnosti.

Každý rok se naši žáci zúčastňují Dětské konference prevence, kterou pořádá ZŠ a MŠ Tisá.

Státní zdravotnický ústav pořádá ve škole pravidelné besedy a workshopy.

           Každoročně se naši žáci úspěšně zúčastňují Hasičské olympiády, kterou pořádá Hasičský sbor Ústeckého kraje.

           Krajský úřad a MŠMT organizuje ve škole různé projekty prevence.

            Zapojujeme se také do sportovních a kulturních projektů pořádaných univerzitami.

           Spolupracujeme se společností Women&Women, která financuje pro vybrané žáky školní obědy.