Kotva

Provoz školy od 12. 4. 2021

...
Více informací

Prezenční výuka

...
Více informací

Rotační výuka

...
Více informací

Povinná distanční výuka

...
Více informací

Vstup do školy

...
Více informací

Vstup třetích osob do školy

...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Charakteristika školy


Úplnost a velikost školy

Základní škola sídlící v Trmicích v ulici Fűgnerova 348/22 má více než padesátiletou tradici. Byla otevřena v roce 1951. Od roku 2012 je součástí Střední školy obchodu, řemesel a služeb. Tato škola je rozdělena na tři vzdělávací střediska: Trmice, Keplerova a Základní škola. Škole byl udělen certifikát „Páteřní škola Ústeckého kraje“.

Jde o školu plně organizovanou s kapacitou 300 žáků. Jsou zde třídy základní školy a třídy zřízené podle §16 odst.9 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. V budově sídlí také Praktická škola dvouletá. Součástí školy je školní družina s kapacitou 32 žáků. Žáci mohou využívat školní jídelnu, která je umístěna v budově střední školy cca 10 min chůze od budovy základní školy. Od školního roku 2007/2008 pravidelně žádáme o povolení zřídit přípravnou třídu, kterou otevíráme vždy, když naplníme kapacitu.

 

Umístění školy

Škola se nachází ve městě Trmice, v bezprostřední blízkosti krajského města Ústí nad Labem. Spojení z Ústí nad Labem je zajištěno městskou hromadnou dopravou. Lze využívat i autobusové linky integrované dopravy Ústeckého kraje.

 

Vybavení školy

Budova školy byla postavena v roce 1906. Prošla tedy už četnými rekonstrukcemi a úpravami. Součástí školy jsou kmenové třídy a odborné učebny (pro cizí jazyk, 3 učebny výpočetní techniky,    2 cvičné kuchyňky, šicí dílna, 2 dílny pro práci se dřevem a kovem, žákovská knihovna, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s vypalovací pecí, tělocvična, posilovna, zrcadlový sál, místnost pro stolní tenis).  

Ve vybraných třídách a učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule nebo velké nástěnné televize. V každé kmenové třídě mají učitelé k dispozici notebook nebo počítač s připojením            na internet.

Ke společenským akcím škola využívá prostornou aulu, která slouží jako učebna hudební výchovy, ale také jako sál pro vystoupení žáků nebo k výuce jiných předmětů, protože je zde k dispozici interaktivní tabule.

V areálu školy se nachází hřiště a malá školní zahrada se skleníkem a dřevěným altánem, který lze využívat k výuce. Nedaleko školy u řeky Bíliny má škola k dispozici velkou zahradu, kde mají jednotlivé třídy své cvičné záhonky.

Základní škola může v případě zájmu využívat i odborné učebny v nedaleké budově střední školy.

Od školního roku 2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení.

 

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor tvoří třídní učitelé jednotlivých tříd, učitelé bez třídnictví a asistenti pedagogů. Provoz školní družiny zabezpečují vychovatelky. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik primární prevence, metodik environmentální výchovy, správce ICT a koordinátor ŠVP.

Aprobovanost pedagogických pracovníků se řídí Zákonem o pedagogických pracovnících v platném znění. Jejich odbornost je průběžně zvyšována absolvováním kurzů dalšího vzdělávání určených pro pedagogické pracovníky tak, aby byla zajištěna co nejlepší péče o žáky školy.

 

Charakteristika žáků

Škola je otevřena pro všechny žáky. Jsou zde třídy základní školy a také třídy zřízené podle §16 odst.9 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, není tedy školou spádovou. Žáci pocházejí z Trmic, ale máme i velký počet žáků, kteří dojíždějí z městských částí Ústí nad Labem. Zejména ze sousedních Předlic a Klíše. Převážná většina žáků pochází ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Někteří žijí ve vyloučených lokalitách. Z těchto důvodů často nejsou děti optimálně připraveny na vstup do školy. Chybí základní hygienické, sebeobslužné, sociální a pracovní návyky. Časté jsou logopedické vady.

 

Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími institucemi

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“, §167 a §168 v platném znění na škole funguje od roku 2006 školská rada. Schází se na svých jednáních nejméně dvakrát do roka. Pravidelným účastníkem zasedání je ředitel školy, který informuje školskou radu o činnosti školy,      o výsledcích vzdělávání, o personálním, ekonomickém a organizačním zajištění, záměrech školy         a jejím dalším rozvoji. Předkládá školské radě veškeré dokumenty a zprávy ke schválení                    či projednání. Od školního roku 2018/2019 školskou radu tvoří 6 členů (2 zástupci jmenovaní zřizovatelem, 2 zástupci zvoleni za zákonné zástupce žáků, 2 zástupci zvoleni za pedagogické pracovníky).

 

 Spolupráce se zákonnými zástupci

Vzhledem k lokalitě, ve které se škola nachází a s přihlédnutím ke skladbě žáků, je spolupráce se zákonnými zástupci naší slabou stránkou. Škola informuje rodiče o průběhu a výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím žákovských knížek a notýsků. Dvakrát ročně jsou pravidelné třídní schůzky. Podle potřeby i mimořádné třídní schůzky. Rodiče mohou komunikovat s učiteli osobně na domluvených konzultacích, telefonicky i mailem. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli  po vzájemné dohodě s vyučujícími, mohou být přítomni na hodinách, mohou se zúčastnit sportovních a kulturních akcí pořádaných pro veřejnost.

 

Spolupráce s institucemi

Škola spolupracuje s mnoha institucemi, které odborně, kulturně i sportovně napomáhají rozvoji školy či řešení problémů.

  • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  • Magistrát města Ústí nad Labem, odbor sociálních věcí
  • Městský úřad Trmice
  • Knihovna Trmice
  • Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Labem
  • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole, Teplice
 • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole    a Praktické škole, Ústí nad Labem

 

  • Policie České republiky
  • Městská policie Trmice
  • Městská policie Ústí nad Labem
  • Krajská zdravotní, a.s., nemocnice Ústí nad Labem
  • Romano Jasnica, spolek
  • Mateřská škola Pastelka Mojžíř, Ústí nad Labem
  • ZŠ a MŠ Tisá
 • Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Pod Parkem, Ústí nad Labem

 

 • Teplárna Trmice
 • Středisko výchovné péče Ústí nad Labem
 • Muzeum města Ústí nad Labem
 • Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Ústí nad Labem
 • Fond ohrožených dětí Klokánek, Ústí nad Labem
 • společnost Women&Women - obědy do škol
 • Státní zdravotnický ústav

 

Škola s nikým nespolupracuje na mezinárodní úrovni.

 

Dlouhodobé projekty

Dlouhodobě spolupracujeme s Městským úřadem města Trmic. Pravidelně se zúčastňujeme Dne Země,  akce 72 hodin ruku na to, Ukliďme svět, ukliďme Česko. Každoročně pomáháme      s úklidem hřbitova před Velikonocemi a Památkou zesnulých.

Naši prvňáčci se každoročně účastní projektu Pasování na čtenáře v Knihovně Trmice.      Pro žáky vyšších ročníků jsou v případě zájmu připraveny programy zaměřené na čtenářskou gramotnost, seznámení s chodem a významem knihoven.

Školní družina dlouhodobě spolupracuje s MŠ Pastelka v Mojžíři v Ústí nad Labem. Divadelní kroužek jezdí do školky předvádět svá divadelní představení.

S Městskou policií Ústí nad Labem spolupracujeme průběžně celý rok. 3.- 5. ročníky navštěvují dopravní hřiště v Ústí nad Labem, kde získávají teoretické poznatky i praktické dovednosti v dopravní výchově. Naši žáci se zúčastňují Silového trojboje a Branného závodu.

Policie České republiky pořádá ve škole přednášky pro 7.- 9.ročníky o právním povědomí    a právní odpovědnosti.

Každý rok se naši žáci zúčastňují Dětské konference prevence, kterou pořádá ZŠ a MŠ Tisá.

Státní zdravotnický ústav pořádá ve škole pravidelné besedy a workshopy.

           Každoročně se naši žáci úspěšně zúčastňují Hasičské olympiády, kterou pořádá Hasičský sbor Ústeckého kraje.

           Krajský úřad a MŠMT organizuje ve škole různé projekty prevence.

            Zapojujeme se také do sportovních a kulturních projektů pořádaných univerzitami.

           Spolupracujeme se společností Women&Women, která financuje pro vybrané žáky školní obědy.