Kotva

První den ve škole

V pondělí 4. září 2023 přivítala naše škola nové žáčky prvňáčky a také nové děti v přípravných třídách. ...
Více informací

Botanická zahrada Teplice

V březnu se několik tříd 1. stupně vydalo na exkurzi do Botanické zahrady Teplice. ...
Více informací

Masopustní průvod 24. 2. 2023

V pátek 24. 2. před jarními prázdninami byl na 1. stupni projektový den Zima – Masopust. ...
Více informací

Návštěva zámku v Trmicích

Dobré chování, pěkné známky a poctivé chození do školy se vyplácí. ...
Více informací

Vánoční přání

...
Více informací

Vánoční besídka 2022

Čekání na Vánoce jsme si letos krátili různými akcemi – soutěží o nejlépe vyzdobenou třídu, vánoční stromeček, nejlepší ...
Více informací

Advent ve škole

Letos jsme na škole vyhlásili soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu....
Více informací

Den dobrých skutků 8. 12. 2022

Hezké překvapení si pro nás připravily žákyně 9. ročníku Gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad Labem. ...
Více informací

Třídnický den se VII. A a s VIII. B - GRAFFITI!

V pondělí 24. října 2022 jsme se s žáky VII. A a VIII. B zúčastnili akce "Město jako z obrázku", pořádané Veřejným sálem...
Více informací

Drakiáda 5. 10. 2022

Ve středu nás sluníčko vylákalo ven na louku....
Více informací

Podzim v družině

Podzim kolem nás....
Více informací

Exkurze do tepelné elektrárny v Ledvicích 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 proběhla exkurze žáků 2. stupně v tepelné elektrárně v Ledvicích. ...
Více informací

Branný závod 6. 10. 2022

S jedním odložením, kvůli nepříznivému počasí, se letos 6.10. konal Branný závod, pořádaný Městskou policií Ústí nad Lab...
Více informací

Informace k povinné publicitě NPO

...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Charakteristika školy


Charakteristika školy

Základní škola sídlící v Trmicích v ulici Fűgnerova 348/22 má více než sedmdesátiletou tradici. Byla otevřena v roce 1951. Od roku 2012 je součástí Střední školy obchodu, řemesel a služeb. Tato škola je rozdělena na tři vzdělávací střediska: Trmice, Keplerova a Základní škola. Škole byl udělen certifikát „Páteřní škola Ústeckého kraje“.

Jde o školu plně organizovanou s kapacitou 300 žáků. Jsou zde třídy základní školy a třídy zřízené podle §16 odst.9 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění. V budově sídlí také Praktická škola dvouletá. Součástí školy je školní družina s kapacitou 32 žáků. Žáci mohou využívat školní jídelnu, která je umístěna v budově střední školy cca 10 min chůze od budovy základní školy. Od školního roku 2007/2008 pravidelně žádáme o povolení zřídit přípravnou třídu, kterou otevíráme vždy, když naplníme kapacitu.

 

Umístění školy

Škola se nachází ve městě Trmice, v bezprostřední blízkosti krajského města Ústí nad Labem. Spojení z Ústí nad Labem je zajištěno městskou hromadnou dopravou. Lze využívat i autobusové linky integrované dopravy Ústeckého kraje.

.

Vybavení školy

Budova školy byla postavena v roce 1906. Prošla tedy už četnými rekonstrukcemi a úpravami. Součástí školy jsou kmenové třídy a odborné učebny (3 učebny informatiky, 2 cvičné kuchyňky,

2 dílny pro práci se dřevem a kovem, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s vypalovací pecí, tělocvična, posilovna, zrcadlový sál, místnost pro stolní tenis). 

Ve vybraných třídách a učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule nebo velké nástěnné televize. V každé kmenové třídě mají učitelé k dispozici notebook nebo počítač s připojením

k internetu.

Ke společenským akcím škola využívá prostornou aulu, která slouží jako učebna hudební výchovy, ale také jako sál pro vystoupení žáků nebo k výuce jiných předmětů, protože je zde k dispozici interaktivní tabule.

V areálu školy se nachází hřiště a malá školní zahrada se skleníkem a dřevěným altánem, který lze využívat k výuce. Nedaleko školy u řeky Bíliny má škola k dispozici velkou zahradu, kde mají jednotlivé třídy své cvičné záhonky.

Základní škola může v případě zájmu využívat i odborné učebny v nedaleké budově střední školy.

Od školního roku 2007/2008 škola splňuje kritéria bezbariérového zařízení.

 

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor tvoří třídní učitelé jednotlivých tříd, učitelé bez třídnictví a asistenti pedagogů. Provoz školní družiny zabezpečují vychovatelky. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik primární prevence, metodik environmentální výchovy, správce ICT a koordinátor ŠVP.

Aprobovanost pedagogických pracovníků se řídí Zákonem o pedagogických pracovnících v platném znění. Jejich odbornost je průběžně zvyšována absolvováním kurzů dalšího vzdělávání určených pro pedagogické pracovníky tak, aby byla zajištěna co nejlepší péče o žáky školy.

 

Charakteristika žáků

Škola je otevřena pro všechny žáky. Jsou zde třídy základní školy a také třídy zřízené podle §16 odst.9 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.

Zřizovatelem školy je Krajský úřad Ústeckého kraje, není tedy školou spádovou. Žáci převážně pocházejí z Trmic, ale máme žáky, kteří dojíždějí z městských částí Ústí nad Labem. Zejména ze sousedních Předlic, Klíše a Mojžíře. Převážná většina žáků pochází ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Většina žije ve vyloučených lokalitách. Z těchto důvodů často nejsou děti optimálně připraveny na vstup do školy. Chybí základní hygienické, sebeobslužné, sociální a pracovní návyky. Časté jsou logopedické vady.

 

Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími institucemi

 

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“, §167 a §168 v platném znění na škole funguje od roku 2006 školská rada. Schází se na svých jednáních nejméně dvakrát do roka. Pravidelným účastníkem zasedání je ředitel školy, který informuje školskou radu o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, o personálním, ekonomickém a organizačním zajištění, záměrech školy  a jejím dalším rozvoji. Předkládá školské radě veškeré dokumenty a zprávy ke schválení  či projednání. Od školního roku 2021/2022 školskou radu tvoří 3 členové (1 zástupce jmenovaný zřizovatelem, 1 zástupce zvolený za zákonné zástupce žáků, 1 zástupce zvolený za pedagogické pracovníky).

 

Spolupráce se zákonnými zástupci

Vzhledem k lokalitě, ve které se škola nachází a s přihlédnutím ke skladbě žáků, je spolupráce se zákonnými zástupci náročná a ne vždy úspěšná. Škola informuje rodiče o průběhu a výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím žákovských knížek a notýsků. Dvakrát ročně jsou pravidelné třídní schůzky. Podle potřeby i mimořádné třídní schůzky. Rodiče mohou komunikovat s učiteli osobně na domluvených konzultacích, telefonicky i mailem. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli   po vzájemné dohodě s vyučujícími, mohou být přítomni na hodinách, mohou se zúčastnit sportovních a kulturních akcí pořádaných pro veřejnost.

 

Spolupráce s institucemi

Škola spolupracuje s mnoha institucemi, které odborně, kulturně i sportovně napomáhají rozvoji školy či řešení problémů.

 • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Magistrát města Ústí nad Labem, odbor sociálních věcí
 • Městský úřad Trmice
 • Knihovna Trmice
 • Pedagogicko- psychologická poradna Ústí nad Labem
 • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole a Speciální mateřské škole, Teplice
 • Speciálně pedagogické centrum při Speciální základní škole, Mateřské škole a Praktické škole, Ústí nad Labem
 • Policie České republiky
 • Městská policie Trmice
 • Městská policie Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní, a.s., nemocnice Ústí nad Labem
 • Romano Jasnica, spolek
 • Mateřská škola Pastelka Mojžíř, Ústí nad Labem
 • ZŠ a MŠ Tisá
 • Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Pod Parkem, Ústí nad Labem
 • Teplárna Trmice
 • Středisko výchovné péče Ústí nad Labem
 • Muzeum města Ústí nad Labem
 • Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Ústí nad Labem
 • Fond ohrožených dětí Klokánek, Ústí nad Labem
 • společnost Women for Women - obědy do škol
 • Státní zdravotnický ústav
 • Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva, Trmice

 

Škola s nikým nespolupracuje na mezinárodní úrovni.

 

Dlouhodobé projekty

       Dlouhodobě spolupracujeme s Městským úřadem města Trmic. Pravidelně se zúčastňujeme Dne Země,  akce 72 hodin ruku na to, Ukliďme svět, ukliďme Česko. Každoročně pomáháme  s úklidem hřbitova před Velikonocemi a Památkou zesnulých.

Naši prvňáčci se každoročně účastní projektu Pasování na čtenáře v Knihovně Trmice.

Pro žáky vyšších ročníků jsou v případě zájmu připraveny programy zaměřené na čtenářskou gramotnost, seznámení s chodem a významem knihoven.

 

Školní družina dlouhodobě spolupracuje s MŠ Pastelka v Mojžíři v Ústí nad Labem. Divadelní kroužek jezdí do školky předvádět svá divadelní představení.

 

S Městskou policií Ústí nad Labem spolupracujeme průběžně celý rok. 3.- 5. ročníky navštěvují dopravní hřiště v Ústí nad Labem, kde získávají teoretické poznatky i praktické dovednosti v dopravní výchově. Naši žáci se zúčastňují Silového trojboje a Branného závodu.

Policie České republiky pořádá ve škole přednášky pro 7. - 9.ročníky o právním povědomí a právní odpovědnosti.

 

Každý rok se naši žáci zúčastňují Dětské konference prevence, kterou pořádá ZŠ a MŠ Tisá.

 

Státní zdravotnický ústav pořádá ve škole pravidelné besedy a workshopy.

 

Zapojujeme se také do sportovních a kulturních projektů pořádaných univerzitami. Jsme také zapojeni do projektu „Podporujeme spolupráci pedagogů“.

 

Spolupracujeme se společností Women&Women, která financuje pro vybrané žáky školní obědy. Škola je také zapojena v projektu Evropské unie – Operační program potravinové a materiální pomoci MPSV, díky kterému mohou naši žáci využívat školní jídelny.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.